Videos

Presentation of the book
Reiki on Reiki

Presentation of Darshan in Mexico, mar 2016

Interviews

ETNIAS

Reiki Forum and
Entrepreneurship 2012

Interviews Darshan to SAPO ZEN

Osho, 1

Osho, 2

Osho, 3

Osho, 4

Osho, 5

Osho, 6

Osho, 7

Jikiden Reiki, 1

Jikiden Reiki, 2

Jikiden Reiki, 3

Jikiden Reiki, 4

Jikiden Reiki, 5

Jikiden Reiki, 6

Jikiden Reiki, 7